Ποιότητα Κατασκευής

Σε κάθε στάδιο κατασκευής αλλά και μετά την ολοκλήρωση του προϊόντος-αμαξώματος διενεργείται έλεγχος ποιότητας ώστε να εξασφαλιστεί και να ελεγχθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις απαιτήσεις του πελάτη και τις οδηγίες προς υπερκατασκευαστές των πλαισίων (body builder’s manual).
Οι πρώτες ύλες, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και τοποθετείται στις κατασκευές μας είναι απολύτως καινούριoς και αμεταχείριστος και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και εγγυήσεις. Η κατασκευή δεν πραγματοποιείται επί του πλαισίου του οχήματος αλλά γίνεται εξ’ ολοκλήρου σε ειδικά διαμορφωμένη βάση (καλίμπρα στήριξης). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία του κουβουκλίου αλλά και όλων των ηλεκτρολογικών και πνευματικών κυκλωμάτων του οχήματος από ατυχήματα, χτυπήματα, κλπ. Επιπλέον βελτιστοποιείται η ποιότητα των συγκολλήσεων και της βαφής της υπερκατασκευής ειδικά στα δύσκολα ή «κρυφά» σημεία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής αλλά και της φανοποιείας, η στήριξη της υπερκατασκευής γίνεται βάσει των οδηγιών του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου (IVECO, MERCEDES, VOLVO, SCANIA, DAF, ΜΑΝ, κλπ.) χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε παρέμβαση στο σασί του οχήματος (π.χ. συγκόλληση). Η εταιρεία CONTRUCK MECHANICA έχει επίσης ελεγχθεί από εταιρείες κατασκευής πλαισίων και φέρει βεβαίωση εγκεκριμένου υπερκατασκευαστή από εργοστάσια όπως η IVECO Spa και η MERCEDES – BENZ Hellas.

Image
Image
Image
Image

Όλες οι κατασκευές μας χαρακτηρίζονται από υψηλής ποιότητας αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή. Για την φανοποιεία τους ακολουθείται μια τυποποιημένη διαδικασία η οποία εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό σε κλειστό θάλαμο βαφής και περιλαμβάνει:

Η διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου κάθε κατασκευής έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS βάσει του προτύπου EN ISO 9001:2008.
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνουν κατά περίπτωση:

Όλες οι κατασκευές μας χαρακτηρίζονται από υψηλής ποιότητας αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή. Για την φανοποιεία τους ακολουθείται μια τυποποιημένη διαδικασία η οποία εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό σε κλειστό θάλαμο βαφής και περιλαμβάνει:

 • Αποξείδωση και απολίπανση όλων των μεταλλικών επιφανειών

 • Καθαρισμό με διαλυτικό νίτρου της πλήρους υπερκατασκευής

 • Στοκάρισμα και τρίψιμο των επιφανειών για την επίτευξη λείων επιφανειών

 • Επιμελημένη απομάκρυνση προϊόντων τριβείου από όλες τις επιφάνειες

 • Αντισκωριακή προστασία με αστάρι αρίστης ποιότητας δυο συστατικών σε δυο (2) στρώσεις. Η αντιδιαβρωτική αυτή προστασία πραγματοποιείται μεμονωμένα τόσο στο ψευδοπλαίσιο όσο και στην υπερκατασκευή.

 • Βαφή με χρώματα ακρυλικά δύο συστατικών, μονής (ή διπλής), αρίστης ποιότητας σε δυο (2) στρώσεις και σε οποιαδήποτε απόχρωση επιθυμεί ο πελάτης.

 • Έλεγχος βαφής και τελικό φινίρισμα προϊόντος.

Επίσης η εταιρεία δύναται να αναλάβει εργασίες φανοποιείας και συντήρησης οποιασδήποτε υπερκατασκευής ή κουβουκλίου ή άλλου μηχανήματος.

Η διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου κάθε κατασκευής έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS βάσει του προτύπου EN ISO 9001:2008.
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνουν κατά περίπτωση:

 • Έλεγχο διαστάσεων και συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Έλεγχο κοχλιοσυνδέσεων.

 • Έλεγχο συγκολλήσεων.

 • Έλεγχο δοκιμαστικής λειτουργίας σε συνθήκες μέγιστης καταπόνησης.

 • Έλεγχο αντοχής υδραυλικών δικτύων σε υπερπιέσεις.

 • Έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας.

 • Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος τελικού προϊόντος.

 • Υπολογιστικό έλεγχο αντοχής πλαισίου και υπερκατασκευής.

 • Υπολογιστικό έλεγχο ευστάθειας.

 • Έλεγχο ποιότητας και πάχους επιφανειακού στρώματος βαφής.

 • Εργαστηριακούς ελέγχους όπου απαιτείται σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο μηχανικών δοκιμών

Εγγυήσεις

Σε κάθε κατασκευή μας παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη σε εργασία και ανταλλακτικά για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο ανωτέρω διάστημα αν και εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε εσφαλμένη λειτουργία ή συντήρηση της υπερκατασκευής.Επίσης για κάθε υπερκατασκευή μας διατηρείται stock ανταλλακτικών για την άμεση κάλυψη των πελατών μας για τουλάχιστον δέκα έτη από της ημερομηνίας παράδοσης.

After Sale Service & Support

Ένας από τους τομείς που η εταιρεία μας δίνει μεγάλη σημασία είναι η φροντίδα για την πλήρη κάλυψη του πελάτη μετά την αρχική πώληση. Για κάθε κατασκευή διατηρείται πλήρες stock ανταλλακτικών και τεχνικός φάκελος με πλήρη κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, για τυχόν επισκευή ή κατασκευή μέρους ή κάποιου εξαρτήματος της υπερκατασκευής. Επίσης παρέχεται 24ωρη τεχνική υποστήριξη οποτεδήποτε χρειαστεί με άμεση αποστολή κινητού συνεργείου εφόσον απαιτείται.