ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα τυποποιημένα είδη βυτιοφόρων οχημάτων της εταιρείας CONTRUCKMECHANICA περιλαμβάνουν βυτία μεταφοράς νερού και λυμάτων. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη μπορούν να μελετηθούν και να υλοποιηθούν πιο εξειδικευμένες κατασκευές όπως για παράδειγμα βυτία μεταφοράς στερεών (χύδην) φορτίων (σιλοφόρα).
Η μελέτη, τοποθέτηση και ο έλεγχος άρτιας λειτουργίας του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αντλίες, δυναμολήπτες, συστήματα μετάδοσης κίνησης, εκτυλίκτριες, μπάρες κατάβρεξης κ.ά. συνθέτουν ένα τελικό προϊόν αρίστης ποιότητας κατασκευής και απρόσκοπτης λειτουργίας.Τα βυτιοφόρα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες :

 • Βυτία νερού:

  Για τα βυτία μεταφοράς νερού χρησιμοποιείται, είτε γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα, είτε ανοξείδωτη λαμαρίνα (AISI304L ή 316L). Και στις δύο περιπτώσεις η συγκόλληση των ελασμάτων γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά, με τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους συγκόλλησης, τα κατάλληλα υλικά και από πιστοποιημένους συγκολλητές. Στην περίπτωση της γαλβανισμένης λαμαρίνας, μετά το πέρας της συγκόλλησης του βυτίου, εφαρμόζεται σε όλες τις εσωτερικές ραφές προστασία ψυχρού γαλβανίσματος με άριστα υλικά υψηλής πρόσφυσης και αντοχής.

 • Βυτία λυμάτων:

  Για τα βυτία μεταφοράς λυμάτων-εκκενώσεων βόθρων, χρησιμοποιείται είτε πιστοποιημένη ναυπηγική λαμαρίνα (GradeA), είτε ανοξείδωτη (AISI 304L). Στην περίπτωση της ναυπηγικής λαμαρίνας, μετά το πέρας της κατασκευής, η εσωτερική επιφάνεια του βυτίου προετοιμάζεται κατάλληλα και δύναται να βαφτεί με ειδική βαφή αρίστης ποιότητας και αντοχής με σκοπό την αύξηση της αντοχής του βυτίου έναντι της διάβρωσης.

Σε όλα τα είδη των βυτίων τοποθετούνται εσωτερικά εγκάρσια διαφράγματα, για τον περιορισμό της παλινδρόμησης του νερού, καθώς και ανοξείδωτες ανθρωποθυρίδες οροφής. Οι βάσεις έδρασης κατασκευάζονται από δοκούς όμοιας καμπυλότητας με αυτής του περιβλήματος και στην συνέχεια κοχλιώνονται με ενδιάμεση παρεμβολή σκληρού ελαστικού. Αναλόγως των απαιτήσεων τοποθετείται και το κύκλωμα σωληνώσεων του βυτίου, αποτελούμενο από βάνες και εξαρτήματα γαλβανιζέ ή ανοξείδωτα.

Επίσης η εταιρεία αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση όλων των λειτουργικών κυκλωμάτων και εξοπλισμού του βυτιοφόρου οχήματος, όπως:
▪ Δυναμολήπτη (PTO)
▪ Αντλίες νερού χαμηλής πίεσης αναγνωρισμένων Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών οίκων
▪ Αντλίες νερού υψηλής πίεσης Ευρωπαϊκής προέλευσης
▪ Αντλίες κενού Ευρωπαϊκής προέλευσης
▪ Πλήρες κύκλωμα σωληνώσεων και εξαρτημάτων
▪ Σύστημα μετάδοσης κίνησης αντλίας με μηχανική ή υδραυλική διάταξη

‘Οπως σε κάθε υπερκατασκευή της εταιρείας μας, έτσι και στα βυτία, η κατασκευή πραγματοποιείται πάνω σε ειδική βάση στήριξης (καλίμπρα) και όχι επί του πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία του κουβουκλίου αλλά και όλων των ηλεκτρολογικών και πνευματικών κυκλωμάτων του οχήματος από ατυχήματα. Επιπλέον βελτιστοποιείται η ποιότητα των συγκολλήσεων και της βαφής της υπερκατασκευής ειδικά στα δύσκολα ή «κρυφά» σημεία. Η τοποθέτηση και συναρμολήγηση της πλήρους υπερκατασκευής γίνεται βάσει των οδηγιών του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου (IVECO, MERCEDES, VOLVO, SCANIA, DAF, ΜΑΝ, κλπ.) με κοχλίες γαλβανιζέ κατάλληλης διατομής και ποιότητας, χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε παρέμβαση στο σασί του οχήματος (π.χ. συγκόλληση).

Η ολοκλήρωση του πλήρους οχήματος γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και σχέδια για την έκδοση έγκρισης τύπου και την τελική ταξινόμησή του.

 • Βυτιοφόρο
 • Βυτιοφόρο
 • Βυτιοφόρο
 • Πυροσβεστικά
 • Βυτιοφόρο