ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα πυροσβεστικά οχήματα που κατασκευάζονται διακρίνονται σε αυτά που η αντλία τους παίρνει κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος μέσω κατάλληλου δυναμολήπτη (PTO) και σε αυτά που η αντλία τους κινείται από ανεξάρτητο κινητήρα (αυτόνομα). Όλα διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις σωληνώσεων για την πυρόσβεση μέσω μανικών, δικτύου σωληνώσεων και κανονιού οροφής, άντληση από άλλο βυτίο ή από λίμνη και απευθείας εκτόξευση, άντληση από πλημμυρισμένους χώρους, μετάγγιση ύδατος από και προς δεξαμενές, κ.α.
Οι δεξαμενές των πυροσβεστικών οχημάτων μπορεί να είναι είτε μεταλλικές (ανοξείδωτες ή γαλβανιζέ) είτε κατασκευασμένες από συνθετικά υλικά (composite materials) όπως GRP (πολυεστέρας). Το σχήμα και το μέγεθος της δεξαμενής καθορίζονται από τις δυνατότητες και τον τύπο (δασικό ή πόλεως) του οχήματος, πάντα με γνώμονα το χαμηλό κέντρο βάρους και τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα.

Αναλόγως των απαιτήσεων, τα πυροσβεστικά οχήματα εξοπλίζονται με αντλίες κατάλληλες για μήκος βολής υδάτινης δέσμης που μπορεί να υπερβαίνει τα 80 m.
Στο standard εξοπλισμό διαθέτουν συστήματα:
▪ προπλήρωσης της αντλίας για περιπτώσεις άντλησης
▪ ελέγχου υπερπιέσεων και υδραυλικών πληγμάτων
▪ αυτοπροστασίας ελαστικών και υαλοπινάκων
▪ προειδοποίησης του χειριστή σε περίπτωση έλλειψης νερού
▪ προστασίας της αντλίας από έλλειψη νερού

Σε κάθε πυροσβεστικό όχημα μελετάται και κατασκευάζεται ένας ή περισσότεροι πίνακες ελέγχου με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης κατάθλιψης, της ανακυκλοφορίας του νερού (by-pass), της αυξομείωσης των στροφών του κινητήρα – αντλίας, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεται ο χειριστής (δηλ. εντός ή εκτός της καμπίνας οδήγησης). Το ηλεκτρολογικό κύκλωμα διαθέτει επίσης κομβίο “emergency stop” (αιφνίδιας παύσης), για την άμεση διακοπή λειτουργίας κινητήρα και αντλίας σε περιπτώση έκτακτης ανάγκης.

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει
▪ Κιβώτιο εργαλείων.
▪ Ερμάριο αποθήκευσης πυροσβεστικού εξοπλισμού
▪ Ερμάριο ή διάταξη προστασίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της κατασκευής.
▪ Πυροσβεστικό κανόνι οροφής αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού οίκου
▪ Πλήρη σειρά πιστοποιημένου πυροσβεστικού εξοπλισμού, αποτελούμενη από μάνικες, αυλούς, ταχυσυνδέσμους, διασωστικά μέσα, κ.α.
▪ Εκτυλίκτρια χειροκίνητη ή και ηλεκτροκίνητη με ημιεύκαμπτο σωλήνα πυρόσβεσης.
▪ Φτερά και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς.
▪ Πλάγιες προστατευτικές μπάρες ποδηλάτη (όπου ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία).
▪ Φώτα όγκου (σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία).

Η ολοκλήρωση του πλήρους οχήματος γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και σχέδια για την έκδοση έγκρισης τύπου και την τελική ταξινόμησή του.